Bạn đang đăng ký gói VPS 8 vCPU RAM 12 GB 1 năm

VPS 8 vCPU RAM 12 GB ( 1 năm )

Price: $10,495.00